• بازی های با هوش تر :

بازی های روی گوشی بعدی شما به چه صورت خواهند بود؟

مایک گپ، رئیس شرکت Epic Games  معتقد است گرافیک در آینده عامل تعیین کننده اصلی نخواهد بود او معتقد است :« قابلیت جا به جایی و همراه داشتن وسیله بازی مهم ترین عامل خواهد بود. می توانید در همه جا مشغول بازی از طریق یک سیستم ابری باشید یا دنباله بازی ای را که در کنسول خانه انجام می دادید، ادامه دهید. شما می توانید در حالی که روی صندلی پارک نشسته اید با استفاده از GPS تلفن همراه خود افرادی را که در دایره پنج مایلی شما مشغول بازی هستند پیدا کنید و در بازی به آنها ملحق شوید.»

 •	بازی های با هوش تر